Reklama

Aktuality

Růst nezaměstnanosti

Jun 11, 2009

se zastavil, podívejte se graf.
Diskuze

Feb 24, 2009

Navštivte diskuzní fórum a podělte se o Vaše zkušenosti.

Podpořte nás

Feb 16, 2009

Pomožte nám pomáhat a přidejte na Vaši stránku odkaz.

Levné zájezdy

Sponzorované linky

PageRank.cz 

Pronájem lodí Chorvatsko. Charter jachta. 

Kapitánské zkoušky Chorvatsko 

Ubytování Ramzová Jeseníky

Reklama

Geotrips.eu - výlety zdarma, virtuální prohlídky

Unikátní platforma pro sdílení zážitků z cest a vytváření virtuálních průvodců. Umožňuje kombinovat 360x180 panoramatické fotografie, videa a GPS záznamy cesty v ucelenou prezentaci Vašich výletů.

Unikátní platforma pro sdílení výletů a cest. Kombinuje 360x180 panorama, videa a GPS záznamy v uceleného virtuálního průvodce. Virtuální prohlídky pro Váš hotel, restauraci nebo obchod - profesionální tvorba na zakázku.

Máte volno? Užijte ho na vodě!

vodak1

Výpověd daná zaměstnavatelem

Možné důvody výpovědi

Možnosti jak dát či dostat výpověď upravuje Zákoník práce v § 50 a následujícíh. Zákon výrazně chrání sociální jistoty zaměstnance. Zatímco zaměstnanec může dát výpověd bez údání důvodů, zaměstnavatel pouze z důvodů přesně vymezených zákonem.

 

Podmínky a forma výpovědi je definována v § 50, kde bod 2 říká: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

 

Zde přesně nalezneme: § 52 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

 

Zaměstanavatel musí jeden z těchto důvodů vymezit a uvést do výpovědi.

Dle § 50 4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

 

Výpovědní lhůta

Pro jakýkoliv důvod platí dle § 51 minimálně dvou měsíční výpovědní lhůta, po kterou vám musí zaměstnavatel umožnit pracovat a  vyplácet mzdu.

 

Odstupné

Od toho, který důvod zaměstnavatel použil je určena povinost zaplatit zaměstanci odstupné,

dle § 67 1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku

Všimněte si, že odstupné musí být tedy vyplaceno i při dohodě, ve které je uveden některý z těchto důvodů.

 

Je zřejmé, že to jaký důvod použil má zásadní vliv na povinost zaplatit odstupné, zatímco pravý důvod v době finanční krize bude zřejmně důvod § 52 c) - nadbytečnost zaměstnance, za který náleží odstupně, bude se v praxi snažit uhrát důvod na f) Neuspokojivé pracovní výsledky či g) Méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů

 

Vzory výpovědí

http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved-pracovniho-pomeru-zamestnavatelem/

http://www.jobzurnal.cz/formulare-a-vzory-smluv/vypoved-dana-zamestnavatelem-podle-52-pism-f-zp